Přeskočit na obsah

Odhlášení daně z nemovitých věcí proveďte do 31. ledna 2024

Prodali jste v minulém roce nemovitost? Nezapomeňte se nejpozději do 31. ledna odhlásit z daně z nemovitostí.

Povinnost odhlásit se z daně

§ 13a odst. 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí říká:

Ztratil-li ten, kdo byl poplatníkem daně z nemovitých věcí postavení poplatníka proto, že se v průběhu zdaňovacího období změnila jeho vlastnická nebo jiná práva ke všem nemovitým věcem v územním obvodu téhož správce daně, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí (např. když všechny nemovité věci prodá, nebo tyto nemovité věci zanikly), je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Jak se odhlásit z daně z nemovitostí

Zákon pro odhlášení nestanovuje formu podání ani nebyl vydán zvláštní tiskopis. Uvedenou skutečnost lze sdělit místně příslušnému správci daně následujícími způsoby:

1. Elektronicky na portálu Finanční správy

Na portálu Finanční správy Mojedane.cz v sekci → Elektronická podání pro finanční zprávu → Elektronické formuláře → Obecné písemnosti vyplníte formulář obecná písemnost, ve které napíšete, že se odhlašujete z daně z nemovitých věcí a specifikujete nemovitosti, které již nevlastníte.

Přímo z portálu Finanční správy můžete formulář odeslat. Ověření probíhá přes Datovou schránku nebo identitu občana (např. bankovní identitu či mobilní klíč e-governmentu atd.)

2. Dopisem

Odešlete dopis, ze kterého je zřejmé, že jste již nejste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Vzor dopisu pro odhlášení daně

Adresováno:
Finančnímu úřadu
adresa místně příslušného FÚ

Věc: Odhlášení daně z nemovitostí

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne … prodal svou nemovitost … (definici nemovitosti opište z kupní smlouvy).

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.

Jméno a příjmení
trvale bytem …

Vzor textu pro odhlášení pro MS Word si můžete stáhnout zde>>


Dopis pošlete doporučenou poštou nebo prostřednictvím datové schránky místně příslušnému správci daně. Místně příslušný správce daně je dle adresy nemovitosti, ne dle vašeho trvalého bydliště.

Vlastníte více nemovitostí a prodali jste jednu

Pokud jste prodali jednu nemovitost a v územním obvodu správce daně máte další nemovitosti, které podléhají dani z nemovitostí, tak v takovém případě se jedná o změnu okolností rozhodných pro stanovení daně.

Podle § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí jste povinni podat daňové přiznání, v němž změnu zohledníte, a to ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období následujícího po roce, v němž jste pozbyli vlastnické právo k nemovité věci.

V takovém případě můžete:

  1. podat řádné daňové přiznání a ve formuláři uvedete všechny nemovité věci ve svém vlastnictví ke stavu k 1. lednu zdaňovacího období (tj. kalendářní rok), na který je daň stanovována.
  2. podat jen dílčí daňové přiznání, ve kterém uvedete jen nastalé změny a výpočet celkové daně.

Autor článku: Petr Podlešák, manažer RE/MAX Alfa